Podstawowym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie ze ścieków biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń. Do procesu biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych wykorzystuje się mikroorganizmy zawieszone w ściekach (osad czynny) lub mikroorganizmy tworzące biomasę (złoża biologiczne).

Zanieczyszczenia organiczne są wykorzystywane podczas przemian biochemicznych przez mikroorganizmy jako pokarm przyczyniając się do przyrostu flory bakteryjnej. Część rozkładanych zanieczyszczeń uwalniania się w warunkach tlenowych jako dwutlenek węgla i woda. W przypadku procesów beztlenowych produktami gazowymi rozkładu materii organicznej jest dwutlenek węgla oraz metan.

Nadmiar masy organicznej wytworzonej podczas rozkładu biologicznego zanieczyszczeń zawartych w ściekach oddzielana jest od strumienia ścieków w osadnikach wtórnych.

W technologii biologicznego oczyszczania ścieków wyróżnia się procesy:
❁ w warunkach tlenowych – zwany nitryfikacją
❁ w warunkach beztlenowych – zwany denitryfikacją

Przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych wraz z systemem odprowadzania wody po ściekowej do gruntu czy wód powierzchniowych spełniają te warunki.

 

Oczyszczalnia ścieków
Variocomp K

 

 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków
BioFicient+